Machtiging

The Legal Firm (KvK 68557868), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de medewerkers van The Legal Firm met allen het recht van substitutie/doormachtiging, om volmachtgever in en buiten rechte te vertegenwoordigen, waaronder uitdrukkelijk wordt verstaan:

• Om schriftelijk en/of elektronische stukken in te dienen;
• In bezwaar of administratief beroep te gaan bij het daartoe bevoegde bestuursorgaan;
• In beroep, hoger beroep, cassatie en/of verzet te gaan bij de daartoe bevoegde gerechtelijke instantie;
• Om stukken op te vragen in de procedure met voormeld kenmerk of het doen van een inzageverzoek, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of de Wet politiegegevens,
• Om tegen besluiten genomen op grond van voormelde wettelijke regelingen bezwaar, beroep, hoger beroep en/of verzet in te stellen,
• Op zittingen te verschijnen en het woord te voeren, bij de daartoe bevoegde (gerechtelijke) instanties.