Algemene voorwaarden Verkeersboetes The Legal Firm

16 februari 2022

De juristen van The Legal Firm verrichten hun werkzaamheden op basis van de navolgende Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Rechtsvorm, KvK en btw-nummer

1.1 Arbeidsrecht.legal B.V. h.o.d.n. The Legal Firm is een besloten vennootschap en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 68557868 met btw-nummer NL857497169B01.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten (inclusief aanvullende en/of vervolgopdrachten), aanbiedingen, of enig andere op rechtsgevolg gerichte handeling tussen The Legal Firm en de Opdrachtgever.

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op zaken met betrekking tot het verlenen van rechtsbijstand in Wahv-zaken (verkeersboetes) en naheffingsaanslagen (parkeerboetes).

2.3  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met The Legal Firm voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt zijn zowel de Opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening aan The Legal Firm van hetgeen verschuldigd is volgens deze Algemene Voorwaarden.

2.4  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5  The Legal Firm houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De Opdrachtgever krijgt onverwijld de nieuwe Algemene Voorwaarden toegestuurd.

Artikel 3. Overeenkomst van opdracht

3.1  Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door wilsovereenstemming tussen The Legal Firm en de Opdrachtgever. Deze wilsovereenstemming volgt uit de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht en expliciete aanvaarding met de Algemene Voorwaarden van The Legal Firm en uitdrukkelijke aanvaarding van deze opdracht door The Legal Firm.

3.2  Een opdracht wordt eerst geacht door The Legal Firm te zijn aanvaard nadat per e-mail – uitdrukkelijk – is aangegeven dat de verkeersboete of parkeerboete in behandeling wordt genomen, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat The Legal Firm met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.

3.3  Het indienen van een verkeersboete of parkeerboete leidt niet automatisch tot het in behandeling nemen daarvan. The Legal Firm beoordeelt of een rechtsmiddel, waaronder bezwaar, administratief beroep, kantonberoep of hoger beroep zinvol is. The Legal Firm heeft de vrijheid om te bepalen dat een rechtsgang c.q. procedure, alles overwegende, niet zinvol is.

3.4  Opdrachten worden uitsluitend door The Legal Firm aanvaard en uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

3.5  The Legal Firm is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht.

Artikel 4. Uitvoering

4.1  De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis aan de zijde van The Legal Firm en niet tot een resultaatsverbintenis.

4.2  The Legal Firm bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden verbonden aan de aan haar verstrekte of door haar verleende opdracht zullen worden uitgevoerd. Het staat The Legal Firm vrij daarbij de diensten van derden in te schakelen.

4.3  The Legal Firm is gerechtigd de opdracht te beëindigen op het moment dat The Legal Firm van oordeel is dat een verdere behandeling van de zaak niet tot het gewenste resultaat zal leiden.

4.4  Bij acceptatie van de voorwaarden machtigt de Opdrachtgever The Legal Firm uitdrukkelijk om ten behoeve van verkeersboetes en/of parkeerboetes stukken op te vragen, onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Algemene wet bestuursrecht (Awb), alsmede om een inzageverzoek in te dienen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of een kennisnemingsverzoek uit hoofde van de Wet politiegegevens (Wpg).

4.5  The Legal Firm is niet verplicht noch gehouden om op (hoor)zittingen van bestuursorganen of gerechtelijke instanties te verschijnen.

4.6  De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige indiening van de boete. Deze termijn dient zodanig te zijn dat The Legal Firm voldoende tijd heeft om rechtsmiddelen aan te wenden. In het geval de Opdrachtgever de boete indient acht dagen voor het verstrijken van de bezwaar- of beroepstermijn, kan The Legal Firm niet garanderen dat de boete in behandeling wordt genomen. De Opdrachtgever vrijwaart The Legal Firm volledig van aansprakelijkheid voor het niet aanwenden van een rechtsmiddel, indien de termijn om bezwaar of beroep in te stellen minder dan acht dagen bedraagt.

4.7  De Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig betalen van de boete. Indien de Opdrachtgever zijn verplichting om tijdig de boete te voldoen verzaakt, en het beroep bij de kantonrechter of het hoger beroep bij het om die reden niet-ontvankelijk wordt verklaard, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp). Indien de Opdrachtgever het alsdan gefactureerde bedrag niet binnen veertien werkdagen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 5. Informatieverstrekking

5.1 De Opdrachtgever dient The Legal Firm tijdig alle benodigde informatie te verstrekken die noodzakelijk zijn of geacht worden noodzakelijk te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan The Legal Firm kenbaar te worden gemaakt.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich voorafgaand en gedurende de uitvoering van de Opdracht tot het verstrekken van volledige en naar waarheidsgetrouwe informatie en gegevens aan The Legal Firm. Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever niet of niet tijdig, onjuiste of onvolledige informatie aan The Legal Firm heeft verstrekt, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete die gelijk is aan het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp). Indien de Opdrachtgever het alsdan gefactureerde bedrag niet binnen veertien werkdagen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 6. Honorarium

6.1 De declaratie van The Legal Firm bestaat uit honorarium. Het honorarium bij een ingediende verkeersboete en/of parkeerboete, is gelijk aan het bedrag van de (proceskosten)vergoedingen krachtens het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp) en/of de krachtens par. 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)verbeurde dwangsommen bij niet-tijdig beslissen. Het honorarium bestaat, voor zover van toepassing, eveneens uit een (mogelijke) schadevergoeding (van welke grondslag dan ook), alsmede wettelijke rente.

6.2  De declaratie van The Legal Firm voor een procedure uit hoofde van de Wob, de Wbp en de Wpg is – eveneens – gelijk aan het bedrag van de (proceskosten)vergoedingen krachtens het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp) en/of de krachtens par. 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verbeurde dwangsommen bij niet-tijdig beslissen.

6.3  De Opdrachtgever is dus per saldo niets verschuldigd, in zoverre dat de Opdrachtgever de onder de artikelen 6.1 en 6.2 bedoelde vergoedingen dient af te staan aan The Legal Firm. Indien geen sprake is van een proceskostenvergoeding of dwangsom bij niet-tijdig beslissen, dan is de Opdrachtgever niets aan The Legal Firm verschuldigd (‘No Cure No Pay’), behoudens de situaties zoals genoemd onder artikel 4.7, 5.2, 6.7 en 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.

6.4  De Opdrachtgever geeft uitdrukkelijke toestemming aan The Legal Firm om alle vorderingen die zij op de Opdrachtgever heeft, te verrekenen met eventuele vorderingen die de Opdrachtgever heeft op The Legal Firm. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om eventuele vorderingen op The Legal Firm te verrekenen met welke vordering ook van The Legal Firm op de Opdrachtgever.

6.5  The Legal Firm is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding of een dwangsom bij niet-tijdig beslissen uit hoofde van de uit te voeren opdracht. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe medewerking te verlenen.

6.6  De Opdrachtgever cedeert alle vergoedingen voortvloeiend uit de opdracht, waaronder een dwangsom wegens niet-tijdig beslissen en een proceskostenvergoeding, aan The Legal Firm.

6.7  The Legal Firm voert haar werkzaamheden in beginsel op basis van ‘No Cure No Pay’ uit, behoudens één of meer van onderstaande situaties zich voordoet:

–  De Opdrachtgever trekt de opdracht tussentijds in (na het aanmelden van de boete);

–  De Opdrachtgever niet meewerkt aan een verzoek om nadere informatie te verstrekken;

–  De Opdrachtgever de boete niet tijdig voldoet;

–  De Opdrachtgever een andere gemachtigde inschakelt of zelf processtukken schrijft en indient.

6.8  Indien één of meer van bovenstaande situaties zich voortdoet, is de Opdrachtgever een vergoeding aan The Legal Firm verschuldigd die gelijk is aan de maximale vergoeding die het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp). Indien de Opdrachtgever het alsdan gefactureerde bedrag niet binnen veertien werkdagen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1  Iedere aansprakelijkheid van The Legal Firm is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald ingevolge de door The Legal Firm gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

7.2  The Legal Firm is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, ook al zijn zij door The Legal Firm ingeschakeld.

7.3  De aansprakelijkheid van The Legal Firm voor niet onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekte tekortkomingen is beperkt tot de omvang van de in de desbetreffende zaak aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorariumbedragen.

7.4  Indien de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan The Legal Firm verstrekt, dan is The Legal Firm niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. Dit geldt eveneens voor gegevens die te laat zijn verstrekt aan The Legal Firm.

Artikel 8. Vrijwaring

8.1 Indien één of meer derden van The Legal Firm of overige (rechts)personen vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een aan de Opdrachtgever verleende dienst, zal de Opdrachtgever The Legal Firm en/of die (rechts)personen in verband met die vordering in alle opzichten vrijwaren.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 The Legal Firm behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. De Opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Legal Firm niet gerechtigd tot het (in geanonimiseerde vorm) vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, processtukken, blogs e.d. die de Opdrachtgever als gevolg van de opdracht heeft ontvangen.

9.2 Indien de Opdrachtgever in overtreding is van artikel 9.1 verbeurt hij een boete van € 1.000, – per gebeurtenis, behoudens het recht van The Legal Firm om de daadwerkelijke schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

10.2 Door de Opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden door The Legal Firm uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij The Legal Firm deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1 Alle overeenkomsten tussen The Legal Firm en de Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomst tussen The Legal Firm en de Opdrachtgever worden beslecht door de arrondissementsrechtbank Noord-Holland, sector kanton, locatie Alkmaar.